Cele - Badania ekologiczne i ochrona środowiska w firmie | EKO-LOG
CELE

Próbki ścieków bytowo – gospodarczych, przemysłowych – surowe i oczyszczone pobiera się w celu:

 • kontroli działania oczyszczalni ścieków,
 • oznaczenia stężenia zanieczyszczeń w strumieniu ścieków,
 • sprawdzenia czy w oczyszczonych ściekach są utrzymane dopuszczalne stężenia i ładunki zanieczyszczeń,
 • dostarczenia danych do ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków.
Próbki osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, osadów ze stacji uzdatniania wody oraz osadów pochodzących z procesów przemysłowych pobiera się w celu:
 • dostarczenia danych dotyczących eksploatacji oczyszczalni z osadem czynnym i urządzeń do przeróbki osadów ściekowych,
 • oznaczenia stężenia zanieczyszczeń w osadach ściekowych przeznaczonych do składowania,
 • oznaczenie dopuszczalnych stężeń substancji w osadach ściekowych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie,
 • dostarczenie informacji prawnych niezbędnych przy usuwaniu osadów z oczyszczalni ścieków i ze stacji uzdatniania wody.
Próbki opadu mokrego (deszcz, śnieg, lód) pobiera się w celu:
 • kontroli emisji zanieczyszczeń,
 • określenia zmian składu opadu mokrego w czasie i przestrzeni,
 • określenia ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do danego ekosystemu przez deszcz, śnieg lub lód.
Próbki wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów pobiera się w celu:
 • określenia efektywności działania stacji uzdatniania wody,
 • monitorowania jakości wody uzdatnionej,
 • monitorowania jakości wody w sieci wodociągowej,
 • ustalenia przyczyny zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej,
 • monitorowania korozyjności wody w domowych instalacjach wodociągowych,
 • określenia wpływu kontaktu różnych materiałów z wodą na jej jakość,
 • oceny jakości wody używanej do produkcji żywności i napojów na różnych etapach produkcyjnych.
Próbki wody pobiera się w celu:
 • kontroli jakości niezbędnej do podejmowania przez lokalne władze decyzji, gdy wymagane są korekty procesów,
 • charakterystyki jakości wykonywanej jako część projektu badawczego do kontroli długoterminowej lub określenia długoterminowych kierunków zmian,
 • identyfikacji źródeł zanieczyszczeń.
Próbki wód podziemnych pobiera się w celu:
 • rozpoznanie jakości ujęć wód podziemnych,
 • wykrycia i oceny zanieczyszczenia wód podziemnych,
 • zakwalifikowania wód podziemnych jako źródła wody do spożycia lub do celów przemysłowych i rolniczych,
 • monitorowania sposobu przemieszczania się zanieczyszczeń i oceny ich wpływu na jakość wód podziemnych.